مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

خدمات

برنامه كسب و كار (BP)  در هر مرحله از یک کسب و کار می تواند تاثیرگذار باشد. يكي از دغدغه هاي شروع و يا ادامه يك كسب و كار، صرفه اقتصادي و ملاحظات عملكردي آن است. برنامه كسب و كار به مديران و تصميم گيران سازمان كمك مي كند تا در قالب استراتژي تدوين شده و چشم انداز سازماني، اهداف مورد نظر پيگيري شده و دستاوردهاي انجام اين فعاليت ها پيش بيني و مشخص شود. مكنو با تجربه طولاني خود در زمينه تدوين برنامه كسب و كار، آماده همكاري با سازمان هاي متقاضي است تا از همه جنبه هاي اقتصادي، شروع يا ادامه كسب و كار را تحليل و بررسي نمايد.