مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

خدمات
دریافت گواهینامه

دريافت گواهينامه ملي و بين المللي از جمله اقدامات مهم برای ارزش آفرینی شرکت ها و کسب و کارها خواهد بود.داشتن گواهينامه هاي ملي و بين المللي علاوه بر استانداردسازي فرايندهاي شركت و تكميل آن ها، در افزايش اعتبار و برندسازي شركت تأثير قابل قبول و چشمگيري خواهد داشت. شبكه ها و كانال هاي توانمند مكنو با توجه به امكانات و زمينه كاري شركت، بهترين گواهينامه هاي معتبر ملي و بين المللي را مشخص و براي دريافت آن ها اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.